SFS 2018:977 Förordning om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

SFS2018-977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion

för Svenska institutet i Alexandria
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 a § förordningen (1998:1218) med instruktion

för Svenska institutet i Alexandria ska ha följande lydelse.

20 a §1 Institutet ska vara tillgängligt för kontakter med enskilda.

I 7 § förvaltningslagen (2017:900) och i föreskrifter som Regerings-

kansliet har meddelat finns bestämmelser om myndighetens tillgänglighet.

Institutets öppettider får anpassas till lokala förhållanden när det gäller

veckans arbetsdagar och helgdagar.

Institutet får efter beslut av Regeringskansliet stängas under en begränsad

tid för semester eller tjänsteresa eller av någon annan sådan orsak.

När institutet är stängt ska allmänheten hänvisas till en utlandsmyndighet

eller till Utrikesdepartementet. I 7 § andra stycket förvaltningslagen finns

bestämmelser om att myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgäng-

lighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot

allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av

allmänna handlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Lars Nilsson

(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 2015:43.

SFS 2018:977

Publicerad

den 15 juni 2018