SFS 2018:978 Förordning om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

SFS2018-978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd til

fiskevården
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1998:1343) om stöd till fiske-

vården ska ha följande lydelse.

7 a §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vatten-

myndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § och Havs- och vatten-

myndighetens beslut i ett överklagat ärende som avser länsstyrelsens beslut

att inte betala ut stöd enligt 4 a § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:648.

SFS 2018:978

Publicerad

den 15 juni 2018