SFS 2018:992 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

SFS2018-992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 26 § utsädesförordningen (2000:1330) ska ha

följande lydelse.

26 §1 Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jord-

bruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller

med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:749.

SFS 2018:992

Publicerad

den 15 juni 2018