SFS 2018:998 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

SFS2018-998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:760) om

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2002:760) om uppdrags-

utbildning vid universitet och högskolor ska införas en ny paragraf, 6 a §,

och närmast före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Undantag från förvaltningslagen
6 a §
Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om

kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden

om betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i

efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon

ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:998

Publicerad

den 15 juni 2018