SFS 2019:2 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

SFS2019-2.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Utfärdad den 10 januari 2019

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
ska ha följande lydelse.

21 §1 En deklaration enligt 19 § första stycket lagen (1992:1300) om krigs-
materiel ska avse krigsmateriel eller tekniskt bistånd som fakturerats
och levererats.

Deklarationen ska innehålla uppgift om krigsmaterielens slag, kvantitet

och fakturerade värde eller det tekniska biståndets slag och fakturerade
värde.

Deklarationen ska i förekommande fall också innehålla uppgift om
1. det tillstånd till tillhandahållande, utförsel eller lämnande enligt 4–6 §§

lagen om krigsmateriel som leveranserna hänför sig till, och

2. slutligt mottagarland.
För Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Totalförsvarets forsk-

ningsinstitut gäller den deklarationsskyldighet som avses i första stycket
endast krigsmateriel eller tekniskt bistånd som fakturerats och levererats till
någon i utlandet.

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Johan Danelius
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:137.

SFS

2019:2

Publicerad
den

15 januari 2019