SFS 2019:4 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

SFS2019-4.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.

Utfärdad den 17 januari 2019

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2017:193) om statlig ersätt-
ning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

17 § För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut
om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen
(2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd
som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård
som har lämnats med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk-

vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om ersättning för kost-

nader som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:4

Publicerad
den

23 januari 2019