SFS 2019:5 Förordning om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

SFS2019-5.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:956) om

översvämningsrisker

Utfärdad den 17 januari 2019

Regeringen föreskriver att 2, 3, 11 och 15 §§ förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker ska ha följande lydelse.

2 §1 I denna förordning avses med

1. avrinningsområde: detsamma som i 5 kap. miljöbalken,
2. delavrinningsområde, kustområde och internationellt avrinningsdist-

rikt: detsamma som i 1 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660),

3. vattendistrikt: detsamma som i 5 kap. miljöbalken och 2 kap. vattenför-

valtningsförordningen,

4. direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgär-
der på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv
2014/101/EU,

5. direktiv 2007/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG

av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämnings-
risker, i den ursprungliga lydelsen,

6. översvämning: tillfälligt täckande med vatten av mark som normalt inte

står under vatten, vilket inbegriper översvämningar som härrör från sjöar,
vattendrag, bergsforsar och från havet i kustområden, däremot inte över-
svämningar från avloppssystem,

7. översvämningsrisk: kombination av sannolikhet för översvämning och

möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet i samband med en översvämning,

8. översvämningar med medelhög sannolikhet: översvämningar som san-

nolikt återkommer med minst 100 års intervall.

3 § Arbetet enligt denna förordning ska, i den utsträckning det är lämpligt,
samordnas med arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

11 § Kartorna enligt 7 och 8 §§ och efterföljande översyner av dessa enligt
10 § ska utarbetas så att den information som de innehåller stämmer överens
med relevant information enligt 3 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen
(2004:660). De ska även samordnas med de översyner som görs enligt den
bestämmelsen.

1 Senaste lydelse 2012:587.

SFS

2019:5

Publicerad
den

23 januari 2019

background image

2

SFS

2019:5

15 § Riskhanteringsplanerna och de efterföljande översynerna av dessa
enligt 14 § ska utarbetas i samordning med de översyner av förvaltningspla-
ner som görs enligt 5 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)