SFS 2019:6 Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

SFS2019-6.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar

och höjd beredskap

Utfärdad den 17 januari 2019

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar
och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

13 §1 Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas
i sin helhet:

– lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse

av fartyg m.m.,

– lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska

fartyg,

– lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,
– kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176)

med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

– lagen (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig,
– krigshandelslagen (1964:19),
– förfogandelagen (1978:262),
– ransoneringslagen (1978:268),
– lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
– arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),
– lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig-

heterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

– prisregleringslagen (1989:978),
– förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara

m.m.,

– förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under

krig och vid krigsfara,

– lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,
– lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,
– lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under

krig eller krigsfara m.m., och

– lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara

m.m.

Beredskapslarm medför vidare att 6–11 §§ förordningen (2017:870) om

länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap omedelbart
ska tillämpas.

1 Senaste lydelse 2017:879.

SFS

2019:6

Publicerad
den

23 januari 2019

background image

2

SFS

2019:5

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)