SFS 2019:7 Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

SFS2019-7.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

Utfärdad den 24 januari 2019

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas för verksamhet som
bedrivs av flera landsting i samverkan i ett regionalt cancercentrum.

Syftet med statsbidraget är att främja landstingens arbete i de regionala

cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten
samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.

2 § Statsbidrag lämnas som verksamhetsbidrag. Bidraget ska fördelas så
att de regionala cancercentrumen får lika stora belopp.

Ansökan
3 §
En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast
det datum som myndigheten bestämmer.

4 § En ansökan om statsbidrag ska innehålla

1. uppgift om vilket regionalt cancercentrum som ansökan avser, vilka

landsting som ingår i det regionala cancercentrumet och vem som är behörig
att företräda det regionala cancercentrumet,

2. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser,
3. en redogörelse för hur verksamheten är inriktad på att skapa
a) ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer

tidigt,

b) bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård,
c) mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade

väntetider förekommer,

d) en mer välfungerande kompetensförsörjning,
e) en mer effektiv kunskapsstyrning,
f) goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om

cancer,

g) en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancer-

vården,

h) en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till när-

stående,

i) bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, och
j) en stärkt cancervård för barn och unga, samt

SFS

2019:7

Publicerad
den

25 januari 2019

background image

2

SFS

2019:7

4. en redogörelse för hur det regionala cancercentrumet samverkar med

andra aktörer.

5 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av
4 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom viss tid.

Beslut och utbetalning
6 §
Socialstyrelsen prövar frågor och betalar ut statsbidrag enligt denna
förordning.

7 § Beslut om statsbidrag får fattas en gång per kalenderår och avse en
tidsperiod om ett kalenderår. I beslutet om bidrag ska det finnas en anvisning
om den redovisning som ska göras enligt 8 §.

Redovisning
8 §
En mottagare av statsbidrag ska senast den 1 mars året efter det att
bidrag tagits emot lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen
till Socialstyrelsen. Redovisningen ska göras på det sätt som Socialstyrelsen
anvisar.

Redovisningen ska innehålla
1. en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse

för hur de har använts,

2. uppgift om hur verksamheten har finansierats i övrigt, och
3. de övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

9 § Socialstyrelsen ska senast den 30 september varje år lämna en samlad
redovisning till regeringen av de bidrag som har lämnats enligt förordningen
under föregående år. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som
har fått bidrag och vad bidragen har använts till.

Vartannat år ska redovisningen även innehålla en analys av verksamheten

vid cancercentrumen samt förslag från Socialstyrelsen om hur verksamheten
kan utvecklas. Underlag för denna del av redovisningen ska inhämtas genom
platsbesök och får kompletteras med övriga handlingar som Socialstyrelsen
begär från cancercentrumen.

Återbetalning och återkrav
10 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för den verk-

samhet som det har lämnats för, eller

4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 8 §.

11 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget,
om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis

efterge kravet.

background image

3

SFS

2019:7

Överklagande
12 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande
13 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2019.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som avser

kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)