SFS 2019:8 Förordning om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

SFS2019-8.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för

lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer

samt viss annan utbildning

Utfärdad den 17 januari 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 8 §§ förordningen (2015:215) om statsbi-
drag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss
annan utbildning1 ska ha följande lydelse.

2 § Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Statsbidrag som avser kostnader för personal i fritidshemmet lämnas för

ett kalenderhalvår i sänder.

Statsbidrag som avser förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, grund-

särskolan, specialskolan och sameskolan lämnas för ett år i sänder (bidrags-
år). Bidragsåret börjar den 1 juli.

8 §2 Statens skolverk ska inför varje bidragsår eller, när det är fråga om
statsbidrag för kostnader för personal i fritidshemmet, inför varje kalender-
halvår, fastställa bidragsramar för varje huvudman enligt andra stycket. För
vissa huvudmän ska Skolverket inför varje bidragsår även fastställa en bi-
dragsram enligt tredje stycket. Det statsbidrag som huvudmannen får enligt
denna förordning får inte överskrida huvudmannens bidragsramar.

Bidragsramen för kostnader för personal i fritidshemmet ska fastställas

till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet
elever vid fritidshem som huvudmannen kan få statsbidrag för enligt denna
förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga fritidshem
som bidrag får lämnas för enligt denna förordning. Bidragsramen för andra
kostnader enligt 3 § ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma an-
del av tillgängliga medel som antalet elever vid de verksamheter utom fri-
tidshemmet som huvudmannen kan få statsbidrag för enligt denna förord-
ning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga verksamheter
utom fritidshemmet som bidrag får lämnas för enligt denna förordning.

För huvudmän för sådana skolor där ett stort antal nyanlända elever har

tagits emot eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbild-
ningens kvalitet som elevernas resultat ska det fastställas ytterligare en bi-
dragsram. Den ska fastställas med beaktande av

1. summan av antalet nyanlända elever hos huvudmannen och antalet ele-

ver i huvudmannens skolor där det behövs särskilda insatser, med nödvän-
diga justeringar med anledning av att en elev kan tillhöra båda kategorierna,
jämfört med det totala antalet elever hos huvudmannen, och

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1308.

2 Senaste lydelse 2016:369.

SFS

2019:8

Publicerad
den

29 januari 2019

background image

2

SFS

2019:8

2. en jämförelse mellan huvudmannen och andra sådana huvudmän som

avses i första meningen när det gäller sådant som elevantal.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som

har fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)