SFS 2019:9 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

SFS2019-9.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

Utfärdad den 31 januari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om tobaksförordningen (2016:354)

dels att de två rubrikerna närmast efter 6 § ska sättas närmast efter 10 §,

att rubrikerna närmast före 8, 9 och 10 §§ ska sättas närmast före 12, 13
respektive 14 § och att rubriken närmast före 11 § ska sättas närmast före
15 §,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 6 a�6 g, 17 och 18 §§, och

närmast före 6 a och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning
6 a §
Folkhälsomyndigheten är sådan id-utfärdare som avses i kommis-
sionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017
om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för
tobaksvaror.

6 b § Artikel 4.1 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrätt-
ande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska tillämpas för
tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden.

6 c § Sådant intyg som avses i artikel 7.2 i kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder
för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska lämnas
in till Folkhälsomyndigheten.

6 d § Folkhälsomyndigheten får, under de förutsättningar som anges i
artiklarna 15.4, 17.4 och 19.4 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrätt-
ande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, besluta att identi-
fieringskoder ska avaktiveras.

6 e § Folkhälsomyndigheten ska ha full tillgång till de datalagringsanlägg-
ningar som avses i 3 kap. 11 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Folkhälsomyndigheten är sådan nationell handläggare som avses i artikel

25.1 k i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den
15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett
spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får, när det är motiverat, bevilja tillverkare och

importörer tillgång till de lagrade uppgifterna.

SFS

2019:9

Publicerad
den

1 februari 2019

background image

SFS

2

6 f § Den rapport som avses i 3 kap. 10 § andra stycket lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter ska lämnas in till Folkhälsomyndigheten.

6 g § Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller
kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärk-
ning i 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att lagen om tobak och liknan-

de produkter och anslutande föreskrifter följs när det gäller bestämmelserna
om spårbarhet och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7�10 §§ lagen om tobak och
liknande produkter, i andra fall än när kommunen utövar tillsyn.

Föreskrifter om spårbarhet och säkerhetsmärkning
17 §
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av
den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen enligt 3 kap. 7 §
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten ska lämna information om säkerhetsmärkningen

på det sätt som anges i artikel 3.3 och 3.4 i kommissionens genomförande-
beslut (EU) 2018/576 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för
säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror.

18 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. registreringsskyldigheten och skyldigheten att upprätthålla register

enligt 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
och

2. tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019 i fråga om 6 a § och i

övrigt den 20 maj 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2019:9