SFS 2019:10 Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

SFS2019-10.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:665) om statliga

myndigheters användning av Statens servicecenters

tjänster

Utfärdad den 7 februari 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:665) om statliga
myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

SFS

2019:10

Publicerad
den

12 februari 2019

background image

2

SFS

2019:10

Bilaga1

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2017
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bolagsverket
Boverket
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domarnämnden
E-hälsomyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Fastighetsmäklarinspektionen
Finanspolitiska rådet
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försäkringskassan
Gentekniknämnden
Göteborgs universitet
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Institutet för språk och folkminnen
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
Kungl. biblioteket
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Medlingsinstitutet
Mittuniversitetet
Moderna museet

1 Senaste lydelse 2017:777. Ändringen innebär bl.a. att ”Livrustkammaren och Skoklosters slott

med stiftelsen Hallwylska museet” tas bort ur förteckningen.

background image

3

SFS

2019:10

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för statligt stöd till trossamfund
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Revisorsinspektionen
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
Rättsmedicinalverket
Sametinget
Skatteverket
Skolforskningsinstitutet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens institutionsstyrelse
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens medieråd
Statens musikverk
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Stockholms konstnärliga högskola
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tullverket
Tillväxtverket
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikanalys
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Upphandlingsmyndigheten
Valmyndigheten

background image

4

SFS

2019:10

Överklagandenämnden för studiestöd

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2018
Högskolan i Gävle
Högskolan Kristianstad
Konstfack
Post- och telestyrelsen
Statens veterinärmedicinska anstalt
Transportstyrelsen