SFS 2019:11 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

SFS2019-11.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion

för Trafikverket

Utfärdad den 7 februari 2019

Regeringen föreskriver att 6 och 20 §§ förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket ska ha följande lydelse.

6 §1 Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljnings-
verksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. I detta ingår att

1. utföra uppdrag inom väg- och järnvägsinfrastrukturområdena, till-

handahålla el i anslutning till järnvägsinfrastrukturområdet, tillhandahålla
drift av it-system samt bedriva andra elektroniska kommunikationstjänster,

2. upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägsinfrastruktur,
3. tillhandahålla färjeverksamhet,
4. tillhandahålla utbildningsverksamhet,
5. utföra fotografering inför utfärdande av körkort utan krav på förarprov

och vid förnyelse av körkort,

6. hyra ut fordon vid körprov,
7. hyra ut reservbroar, och
8. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till i första hand järnvägsföretag

som staten ingår trafikeringsavtal med, i andra hand andra järnvägsföretag.

20 § Trafikverket får ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 §. Verket får
besluta om grunderna för avgifterna och avgifternas storlek.

Om det är nödvändigt för att undvika att konkurrensen på marknaden

snedvrids ska avgifternas storlek beräknas på marknadsmässiga grunder.
Verket får disponera inkomsterna från avgifterna upp till full kostnads-
täckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:793.

SFS

2019:11

Publicerad
den

14 februari 2019