SFS 2019:12 Förordning om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län

SFS2019-12.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas,

Gävleborgs och Jämtlands län

Utfärdad den 7 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde
1 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas för kostnader för vissa åt-
gärder till följd av skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län
sommaren 2018.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 § Stöd får endast lämnas i enlighet med

1. de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013

av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
eller

2. de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artikel 50

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

4 § Med upparbetning avses i denna förordning att virket avverkas och
tillreds till avsett sortiment.

Med energived avses brandskadat virke som upparbetas för energi-

produktion.

Med sågtimmer avses brandskadat virke som upparbetas för annat än

energiproduktion.

Stöd för omhändertagande av virke
5 §
Stöd får lämnas till fastighetsägare för upparbetning och transport av
sågtimmer och energived.

Stöd för upparbetning och transport av sågtimmer får lämnas med högst

20 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub).

Stöd för upparbetning och transport av energived får lämnas med högst

50 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub).

SFS

2019:12

Publicerad
den

14 februari 2019

background image

SFS

2

Stöd för reparation och förstärkning av enskilda vägar
6 §
Stöd får lämnas till väghållare för skäliga kostnader för att reparera
och förstärka enskilda vägar i syfte att förebygga körskador till följd av
transport av virke från ett brandskadat område.

7 § Vid prövningen av om stöd ska ges ska en bedömning göras över var
behoven är störst.

Stöd för gränsutvisning mellan fastigheter
8 §
Stöd får lämnas till fastighetsägare för att visa ut den befintliga fastig-
hetsgränsen i syfte att underlätta avverkningen av brandskadat virke. Stöd till
sådan gränsutvisning mellan fastigheter får lämnas med högst 3 000 kronor
per kilometer.

Stöd för lagringsplatser, omlastningsplatser och sanering
9 §
Stöd får lämnas för skäliga kostnader för att inrätta, anpassa och åter-
ställa lagrings- och omlastningsplatser för att kunna omhänderta sågtimmer
och energived. Stöd får även lämnas för kostnader för att sanera industrin
efter bearbetning av sågtimmer.

Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 50 procent av stödberät-

tigande utgifter.

Ansökan och beslut
10 §
Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 5, 8 och 9 §§.

11 § Trafikverket prövar frågor om stöd enligt 6 §. Vid prövningen ska
verket, om det finns skäl för det, samråda med Skogsstyrelsen.

12 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den myndig-
het som ska pröva frågan om stöd (stödmyndigheten).

Ansökan ska ha kommit in till stödmyndigheten senast den 1 november

2019.

Lägsta belopp för utbetalning av stöd är 5 000 kronor.

13 § En ansökan ska, om inte stödmyndigheten i det enskilda fallet medger
något annat, lämnas enligt formulär som fastställs av respektive stödmyndig-
het.

14 § Till en ansökan om stöd enligt 5 § ska det bifogas ett sådant mät-
besked som avses i Skogsstyrelsens föreskrifter (2014:11) om virkesmät-
ning, eller motsvarande dokumentation.

15 § Till en ansökan om stöd enligt 6 och 9 §§ ska det bifogas fakturor för
material och utfört arbete, eller motsvarande dokumentation.

16 § Utöver vad som sägs i 14 och 15 §§ ska sökanden lämna de uppgifter
och de underlag som stödmyndigheten behöver för att kunna pröva ansökan
om stöd.

17 § Ett villkor för stöd är att mottagaren inte redan har fått eller kunnat få
någon annan ekonomisk ersättning för åtgärderna. Stödmottagaren ska in-
formera stödmyndigheten om han eller hon, efter ett beslut om stöd enligt

2019:12

background image

SFS

3

denna förordning, har fått någon annan ekonomisk ersättning för samma
kostnad som stödbeslutet grundar sig på.

18 § Beslut om stöd enligt denna förordning får förenas med villkor.

19 § En ansökan om stöd enligt förordning (EU) nr 1407/2013 ska innehålla
en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget

1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas,
2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberät-

tigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

20 § Ett stöd till företag enligt förordning (EU) nr 1407/2013 får inte be-
viljas förrän den kontroll som föreskrivs i artikel 6.3 har genomförts.

21 § Innan stöd till ett företag beviljas enligt förordning (EU) nr 1407/2013
ska stödmyndigheten lämna de upplysningar till stödmottagaren som fram-
går av artikel 6.1.

Tillsyn, återbetalning och återkrav
22 §
Stödmyndigheten ska utöva tillsyn över att det stöd som lämnats
används för det syfte som stödmottagaren angett och att villkor för stödet
följs.

En stödmottagare ska, på stödmyndighetens begäran, lämna de uppgifter

som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stöd har
lämnats för.

23 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga

uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. ett villkor för stödet inte har följts, eller
4. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål

som det har beviljats för.

24 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 § ska stöd-
myndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns
särskilda skäl får stödmyndigheten sätta ned kravet på återbetalning helt
eller delvis.

25 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 24 § inte betalas i rätt
tid, ska ränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns
särskilda skäl får stödmyndigheten besluta att sätta ned räntekravet helt eller
delvis.

Övrigt
26 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

2019:12

background image

SFS

4

27 § Skogsstyrelsens och Trafikverkets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

28 § Skogsstyrelsen och Trafikverket får meddela föreskrifter om verk-
ställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av december 2019.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2019:12