SFS 2019:13 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2019-13.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling
av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1

dels att 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 c §, av följande lydelse.

10 § En sökande eller dennes ombud får ha direktåtkomst till uppgifter i
utsöknings- och indrivningsdatabasen.

Direktåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter om mål eller

ärenden som sökanden har gett in och får endast omfatta uppgifter som avses
i 34 kap. 1 § andra–femte styckena offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

12 c § Uppgifter om en uppdragstagare ur utsöknings- och indrivnings-
databasen som avses i 2 § 1, utom uppgifter om inkomster och borgens-
åtaganden, får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i samband med
upphandling och under avtalstiden.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

SFS

2019:13

Publicerad
den

19 februari 2019