SFS 2019:14 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

SFS2019-14.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s

hamntjänstförordning

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap 7 § regeringsformen.

2 § Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 16 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017
om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemen-
samma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning).

Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 18 i EU:s hamn-

tjänstförordning när det gäller beslut eller åtgärder som har fattats eller vid-
tagits av en hamnledning eller en behörig myndighet.

Transportstyrelsen är berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och

13.6 i EU:s hamntjänstförordning.

3 § Transportstyrelsen får inhämta skriftligt yttrande från Konkurrens-
verket för den prövning som avses i 2 § första och andra stycket.

4 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av EU:s hamntjänstförordning.

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:14

Publicerad
den

19 februari 2019