SFS 2019:16 Förordning om riksmätplatser

SFS2019-16.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om riksmätplatser

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för
varje riksmätplats.

Mätstorhet

Riksmätplats

Mekanik
1. längd

RISE Research Institutes

2. plan vinkel

of Sweden AB (1�9)

3. volym
4. massa
5. kraft
6. kraftmoment
7. ljudtryck
8. acceleration
9. tryck

Tid och frekvens
1. tidsintervall

RISE Research Institutes

2. tidpunkt

of Sweden AB (1�3)

3. frekvens

Elektricitet och magnetism
1. elektrisk spänning

RISE Research Institutes

2. elektrisk ström

of Sweden AB (1�9)

3. impedans
4. elektrisk effekt
5. elektrisk energi
6. dämpning
7. brus
8. re�ektionsfaktor
9. strålnings�ödestäthet

Värme
temperatur

RISE Research Institutes
of Sweden AB

Fotometri och radiometri
1. ljus�öde

RISE Research Institutes

2. ljusstyrka

of Sweden AB (1�10)

SFS

2019:16

Publicerad
den

19 februari 2019

background image

SFS

2019:16

2

3. illuminans
4. luminans
5. kromaticitetskoordinater, tristimulusvärden
6. korrelerad färgtemperatur
7. strålnings�öde
8. irradians
9. relativ irradians
10. spektral irradians

Joniserande strålning
1. exposition

Strålsäkerhetsmyndigheten

2. absorberad dos

(1�4)

3. dosekvivalent
4. kerma

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:527) om riksmätplatser.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)