SFS 2019:18 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

SFS2019-18.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1117) med instruktion för
Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

4 §1 Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat

verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till kon-
kurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt
ansvarsområde,

2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med

alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,

3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kom-

munikation och 3 § förordningen (2019:14) med kompletterande bestämmel-
ser till EU:s hamntjänstförordning,

4. samla in uppgifter för statistikändamål,
5. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga be-

slut som gäller tillämpningen av 20 kap. 14 § lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, 20 kap. 14 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörj-
ningssektorerna och 16 kap. 14 § lagen (2016:1147) om upphandling av kon-
cessioner,

6. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyn-

dighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011
av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna
för energi, och

7. inom ramen för sina uppgifter enligt 1 arbeta för att öka förutsättning-

arna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1169.

SFS

2019:18

Publicerad
den

19 februari 2019