SFS 2019:19 Förordning om ändring i förordningen (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

SFS2019-19.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1188) med instruktion

för Statens konstråd

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 3 a §§ förordningen (2007:1188) med
instruktion för Statens konstråd ska ha följande lydelse.

1 § Statens konstråd ska verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag
i samhällsmiljön. Myndigheten ska

1. beställa och förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra

lokaler för statlig verksamhet,

2. medverka till skapandet och utvecklingen av offentlig konst och

gestaltning av gemensamma miljöer,

3. utveckla och sprida kunskap inom området offentlig konst och

gestaltning av gemensamma miljöer, och

4. främja samtidskonstens utveckling och spridning.

3 a §1 Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institu-
tioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver
verksamhet av betydelse för konstområdets utveckling och gestaltningen av
gemensamma miljöer.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:174.

SFS

2019:19

Publicerad
den

19 februari 2019