SFS 2019:20 Förordning om ändring i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

SFS2019-20.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:745) om rådet för skydd

av Europeiska unionens finansiella intressen

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2015:745) om rådet för skydd
av Europeiska unionens finansiella intressen ska ha följande lydelse.

4 § Rådet ska senast den 1 september vart tredje år lämna en rapport till
regeringen om skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen i
Sverige. Av rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits dels
för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel, dels
för att samordna berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk
och annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska det också
redovisas hur rådets arbete utvecklats och hur rådet avser att bedriva sitt
arbete de tre kommande åren.

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:20

Publicerad
den

20 februari 2019