SFS 2019:21 Förordning om ändring i förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

SFS2019-21.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1978:218) om patent- och

registreringsverkets verksamhet som internationell

myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1978:218) om patent-
och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt
konventionen om patentsamarbete samt 1–3 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om Patent- och registreringsverkets verksamhet som

internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
1 §
Patent- och registreringsverket är internationell nyhetsgransknings-
myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhets-
prövning enligt den konvention om patentsamarbete som avslutades i
Washington den 19 juni 1970, och i den omfattning som bestäms i avtal med
internationella byrån inom Världsorganisationen för den intellektuella ägande-
rätten (Internationella byrån).

2 § Ärenden som Patent- och registreringsverket ansvarar för enligt 1 §
handläggs enligt konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna
till denna, avtalet med Internationella byrån och i övrigt enligt allmänna regler
för verksamheten hos verket.

3 § För handläggningen av de ärenden som anges i 2 § får Patent- och regi-
streringsverket ta ut avgifter enligt vad som anges i avtalet med Internatio-
nella byrån.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:21

Publicerad
den

20 februari 2019