SFS 2019:22 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

SFS2019-22.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321) ska
ha följande lydelse.

15 §1 Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektro-
niskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.
Mottagare

Personuppgifter

Allmän förvaltnings-
domstol

Uppgifter som krävs för prövning av över-
klagade beslut som Centrala studiestödsnämn-
den har fattat.

Bank eller annan betal-
ningsförmedlare

Namn, adress, personnummer, samordnings-
nummer, särskilt identifikationsnummer som
getts av Centrala studiestödsnämnden, konto-
nummer, belopp, utbetalningsdatum och avise-
ringstext.

Företag som tar fram
och till studerande
distribuerar bevis om
studiestöd för studier

Namn, adress, personnummer, samordnings-
nummer, särskilt identifikationsnummer som
getts av Centrala studiestödsnämnden, typ av
bevis, giltighetstid för beviset och under vilken
tidsperiod den studerande har beviljats
studiestöd för studier.

Inkassoföretag

Namn, adress, personnummer, samordnings-
nummer, särskilt identifikationsnummer som
getts av Centrala studiestödsnämnden, skuld-
uppgifter, den åtgärd som Centrala studiestöds-
nämnden begär att inkassoföretaget ska vidta
och orsak till en återkallelse av begäran.

Kommun

� Personnummer, samordningsnummer, sär-
skilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, kommunkod,
läroanstaltens kod, studieväg, klass, studietid,
tid för studieavbrott och närvaro på läroanstal-
ten i fråga om studerande som har fått studie-
hjälp och som ansökt om stöd till inackordering
enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800),

1 Senaste lydelse 2018:1364.

SFS

2019:22

Publicerad
den

20 februari 2019

background image

2

SFS

2019:22

� namn, adress, personnummer och samord-
ningsnummer för betalningsmottagare av
studiehjälp, och
� namn, personnummer eller samordnings-
nummer, adress och tidigare studiestöd för att
kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter
enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd,
uppgift om den studerande har beviljats studie-
startsstöd samt uppgifter om kommunens elek-
troniska åtkomst till personuppgifter hos
Centrala studiestödsnämnden.

Kronofogdemyndigheten Uppgifter som krävs för handläggning av

ärenden enligt lagen (1990:746) om betalnings-
föreläggande och handräckning och mål enligt
lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. som initieras av Centrala
studiestödsnämnden.

Migrationsverket

Uppgift om att en person som har fyllt 18 men
inte 21 år har beviljats studiehjälp enligt studie-
stödslagen (1999:1395), som krävs för pröv-
ningen av om en kommun har rätt till ersättning
enligt förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m. eller
enligt förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar,
samt namn, personnummer och samordnings-
nummer.

Myndighet som begär
det eller sådant organ
som anges i bilagan till
offentlighets- och sek-
retesslagen (2009:400)
som begär det

Namn, adress, den studerandes länskod, kom-
munkod, läroanstaltens kod, studievägskod,
årskurs, läroanstaltens namn, utbildningens
namn och läroanstaltens länskod.

Polismyndigheten

Uppgifter som krävs dels för att Centrala
studiestödsnämnden ska kunna göra anmäl-
ningar enligt bidragsbrottslagen (2007:612),
dels för Polismyndighetens handläggning av
sådana anmälningar.

Skatteverket

Uppgifter som krävs för att fullgöra skyldig-
heten att lämna kontrolluppgifter eller upp-
gifter om betalningsmottagare i arbetsgivar-
deklarationer enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) och uppgifter som krävs för att
fullgöra skyldigheten att underrätta Skatte-
verket

enligt

folkbokföringsförordningen

(1991:749).

Transportstyrelsen

Namn och personnummer i ärenden om kör-
kortslån enligt förordningen (2018:1118) om
körkortslån.

background image

3

SFS

2019:22

�rebro kommun

Namn, personnummer, samordningsnummer,
särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, beviljat belopp i
bidrag enligt förordningen (1995:667) om
bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan som utbetalas till �rebro
kommun för kostnad för kost, logi och annan
service i samband med boendet som kom-
munen tillhandahåller samt den totala kost-
naden för sådant.

�verklagandenämnden
för studiestöd

Uppgifter som krävs för prövning av över-
klagade beslut som Centrala studiestödsnämn-
den har fattat.

Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elek-

troniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs
för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till
myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)