SFS 2019:23 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

SFS2019-23.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att 6 kap. 16 § och 13 kap. 1 § luftfartsförordningen
(2010:770) ska ha följande lydelse.

6 kap.

16 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till flygplatser
och om ordningen där. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde
till en viss flygplats och om ordningen där efter samråd med flygplatsen.

I föreskrifter enligt första stycket ska det område där föreskrifterna ska

gälla anges.

13 kap.

1 § Till böter döms den som uppsåtligen

1. bryter mot föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transport-

styrelsen om restriktionsområden med stöd av 1 kap. 4 eller 5 §,

2. bryter mot föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen med stöd

av 1 kap. 7, 8 eller 9 § i beslut om undantag från lagrum som anges i dessa
paragrafer,

3. bryter mot föreskrifter om märkning av luftfartyg som har meddelats

med stöd av 2 kap. 7 §,

4. bryter mot föreskrifter om behörighetskrav för den som fullgör

uppgifter som kontrollant vid flygprov eller som instruktör vid flygträning
på marken som har meddelats med stöd av 4 kap. 4 §,

5. fullgör en uppgift som befälhavare för luftfartyg utan att uppfylla de

villkor som gäller enligt 5 kap. 1 §,

6. vid fullgörande av uppgifter ombord på ett luftfartyg av betydelse för

flygsäkerheten bryter mot föreskrifter om påverkan av alkohol eller andra
medel, eller föreskrifter om arbets- och vilotider, som har meddelats med
stöd av 5 kap. 7 §,

7. bryter mot Transportstyrelsens föreskrifter eller villkor i fråga om

inrättande, underhåll och drift av flygplatser,

8. bryter mot föreskrifter om landningsförbud som meddelats med stöd av

6 kap. 1 § första stycket, 2 § eller 3 § första stycket,

9. bryter mot förbud eller villkor som har meddelats med stöd av 6 kap.

9 §,

10. bryter mot föreskrifter om tillträde till eller om ordning på flygplatser

som har meddelats med stöd av 6 kap. 16 §,

SFS

2019:23

Publicerad
den

21 februari 2019

background image

2

SFS

2019:23

11. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § första

stycket, 2 § första stycket eller 3 § första stycket om drifttillstånd, bruksflyg-
tillstånd respektive tillstånd att bedriva utbildning,

12. bryter mot föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen med stöd

av 7 kap. 9 § om tillstånd för att hyra in eller hyra ut luftfartyg,

13. bryter mot föreskrifter om trafikregler för luftfarten som meddelats av

Transportstyrelsen med stöd av 8 kap. 1 §,

14. bryter mot förbud enligt 8 kap. 3 § första stycket eller mot föreskrifter

som meddelats med stöd av den bestämmelsen att från luftfartyg kasta eller
släppa ut föremål som kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för
människors hälsa,

15. bryter mot föreskrifter om vad som ska iakttas för att skador genom

buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas eller begränsas
enligt 8 kap. 3 § andra stycket,

16. bryter mot föreskrifter om var luftfartyg får passera Sveriges gräns

och om vilka flygvägar som ska följas inom landet enligt 8 kap. 5 §,

17. bryter mot föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av

8 kap. 12 § om lufttransport av visst gods,

18. bryter mot 8 kap. 14 § eller mot föreskrifter som har meddelats med

stöd av den bestämmelsen genom att inte medföra flygcertifikat eller
motsvarande handling ombord på ett luftfartyg, eller

19. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt 10 kap. 9 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)