SFS 2019:26 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2019-26.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

dels att 13 kap. 5, 7 och 8 §§, bilaga (tilläggsbestämmelse 7.5.1) och

rubriken närmast före 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya tilläggsbestämmelser, 13.5.1 och 13.8.1,

och närmast före 13.5.1 och 13.8.1 nya rubriker av följande lydelse.

13 kap.
5 §
2 Riksdagen ska enligt 13 kap. 8 § regeringsformen välja en eller flera
riksrevisorer.

Riksrevisorerna ska vara tre. En av riksrevisorerna ska vara riksrevisor

med administrativt ansvar och svara för myndighetens administrativa
ledning. Riksdagen bestämmer vem av riksrevisorerna som ska ha denna
uppgift.

Om en riksrevisors uppdrag upphör i förtid får konstitutionsutskottet välja

en tillförordnad riksrevisor för tiden till dess att en ordinarie riksrevisor har
valts och tillträtt. Vad som i denna lag sägs om riksrevisorer gäller även en
tillförordnad riksrevisor.

En riksrevisor får inte vara i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. En riksrevisor får inte heller
inneha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan påverka
riksrevisorns självständiga ställning.

Samråd
Tilläggsbestämmelse 13.5.1
Konstitutionsutskottet ska, på eget initiativ eller på begäran av någon av
riksrevisorerna, samråda med en riksrevisor om Riksrevisionens arbets-
ordning eller andra frågor av organisatorisk art.

7 §3 Riksdagen får enligt 13 kap. 8 § regeringsformen skilja en riksrevisor
från uppdraget. Begäran om detta görs av konstitutionsutskottet.

Konstitutionsutskottet får besluta om en särskild utredning av omständig-

heter som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget.

Om en riksrevisors uppdrag upphör i förtid, ska riksdagen snarast välja

efterträdare för en ny sjuårsperiod.

1 Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127.

2 Senaste lydelse 2018:1904.

3 Senaste lydelse 2018:1904.

SFS 2019:

26

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

2

SFS 2019:

26

Riksdagens råd för Riksrevisionen
8 §
Riksdagen väljer för valperioden riksdagens råd för Riksrevisionen.

Rådet består av en riksdagsledamot från varje partigrupp som avses i

3 kap. 5 §.

Riksdagen väljer bland rådets ledamöter en ordförande och en eller flera

vice ordförande. Ordföranden och varje vice ordförande väljs var för sig.

Val av riksdagens råd för Riksrevisionen
Tilläggsbestämmelse 13.8.1
Konstitutionsutskottet och finansutskottet ska bereda val av riksdagens råd
för Riksrevisionen.

Av det sammantagna antalet ledamöter och suppleanter i rådet ska hälften

nomineras av konstitutionsutskottet bland dess ledamöter och suppleanter
och den andra hälften av finansutskottet bland dess ledamöter och supple-
anter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MIKAEL DAMBERG
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2019:

26

Bilaga4

1. Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om

a) lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen,
b) lagstiftning om radio, television och film,
c) yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
d) press- och partistöd,
e) Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisor, skiljande av riksrevisor

från uppdraget, åtal mot riksrevisor, Riksrevisionens årsredovisning och
revision av Riksrevisionen,

4 Senaste lydelse 2015:382.