SFS 2019:27 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS2019-27.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1989:185) om
arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska
ha följande lydelse.

1 §2 Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ ska betalas enligt följande:

Organ/befattning

Månadsarvode i procent av arvode
som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank

Fullmäktiges ordförande:
Fullmäktiges vice ordförande:
Annan fullmäktig:
Suppleant för fullmäktig:

27,5
23
14
3,5

2. Riksdagsstyrelsen

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:
Företrädaren för en partigrupp utan
vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

15

3. Riksdagens råd för Riksrevisionen

Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamot som inte är ordförande eller
vice ordförande:
Suppleant:

10
7,5

2
1

33 § Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas
upp i 1–2 §§ har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt
andra stycket.

Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas
1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning

till riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och
traktamentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,

1 Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127.

2 Senaste lydelse 2016:1110.

3 Senaste lydelse 2016:1110.

SFS 2019

:27

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

2

SFS 2019:

27

2. för ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen enligt

bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte

är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och

4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbets-

tagare hos Riksdagsförvaltningen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)