SFS 2019:28 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

SFS2019-28.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning ska ha följande lydelse.

3 §2 Lagen gäller inte

1. statsråden,
2. riksdagens ombudsmän,
3. riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer,
4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och

som inte är svenska medborgare,

5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat

arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömnings-

grunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflik-
ter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag
från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128.

2 Senaste lydelse 2016:1270.

SFS 2019:

28

Publicerad
den

26 februari 2019