SFS 2019:29 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

SFS2019-29.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m.

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

4 §2 Den granskning som avses i 2 § ska främst ta sikte på förhållanden
med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig
verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna
i allmänhet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att staten med
hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser
(effektivitetsrevision).

Effektivitetsrevisionen ska huvudsakligen inriktas på granskning av hus-

hållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse. Som ett led i effektivitets-
revisionen får förslag lämnas om alternativa insatser för att nå avsedda
resultat.

Resultatet av en granskning ska redovisas i en granskningsrapport. Beslut

att lägga ned en granskning ska, om granskningen inte bara avsett förbere-
dande åtgärder, redovisas på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128.

2 Senaste lydelse 2010:1420.

SFS 2019:

29

Publicerad
den

26 februari 2019