SFS 2019:30 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

SFS2019-30.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för

Riksrevisionen

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med

instruktion för Riksrevisionen

dels att 2, 11, 12, 17 och 19 §§ och rubriken närmast före 11 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §2 Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av riksrevisorerna är riks-
revisor med administrativt ansvar och svarar för den administrativa
ledningen av myndigheten.

Om riksrevisorn med administrativt ansvar är förhindrad att fatta beslut i

en fråga som denne ska besluta om, och beslutet är brådskande, får i första
hand den riksrevisor som har varit riksrevisor längst tid och i andra hand den
riksrevisor som är äldst, fatta beslut i frågan.

Vid Riksrevisionen finns också riksdagens råd för Riksrevisionen.
I 13 kap. 5, 6 och 8 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av

riksrevisorer, tillförordnad riksrevisor och riksdagens råd för Riks-
revisionen.

2 a § Vad som i denna lag sägs om riksrevisorer gäller även en tillförord-
nad riksrevisor.

Riksdagens råd för Riksrevisionen
11 §
3 Riksdagens råd för Riksrevisionen ska följa granskningsverksam-
heten.

Rådet ska verka för samråd och insyn i Riksrevisionens verksamhet och

organisation.

12 §4 Riksrevisorerna ska informera riksdagens råd för Riksrevisionen om
Riksrevisionens verksamhet och organisation. Riksrevisorerna ska också för
rådet redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur gransknings-
planen följs.

1 Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127.

2 Senaste lydelse 2014:805.

3 Senaste lydelse 2010:1421.

4 Senaste lydelse 2016:1095.

SFS 2019:

30

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

2

SFS 2019:

30

Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på statens budget för

Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn med administrativt ansvar redogöra
för förslaget för riksdagens råd för Riksrevisionen.

17 §5 Föreskrifter om arvoden till ledamöterna och suppleanterna i riks-
dagens råd för Riksrevisionen finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Under resor och förrättningar som ledamöterna och suppleanterna gör för

sitt uppdrag har de rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (2016:1108)
om ersättning till riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till
denna. Vid bedömningen av rätten till ersättning ska ledamöternas och
suppleanternas bostad på hemorten anses som tjänsteställe.

19 §6 Riksdagens konstitutionsutskott svarar för att revision sker av Riks-
revisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:1112.

6 Senaste lydelse 2006:1003.