SFS 2019:31 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

SFS2019-31.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och

riksrevisorerna

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2012:882) med instruktion
för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska ha
följande lydelse.

1 § Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska
bestämma det belopp som månadsvis ska betalas i lön till riksdagens
ombudsmän, riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer. Nämnden ska
också besluta om avgångsersättning och om övriga anställningsförmåner för
riksdagens ombudsmän, riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127.

SFS 2019:

31

Publicerad
den

26 februari 2019