SFS 2019:33 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2019-33.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

7 kap.
9 §
2 Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda vid
Skatteverket eller Tullverket och andra anställda än åklagare vid
Ekobrottsmyndigheten som har att vidta åtgärd eller meddela beslut i brotts-
bekämpande verksamhet. En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.

Bestämmelser om jäv för anställda vid Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen finns i 7 § polislagen (1984:387). Bestämmelser om jäv för
anställda vid Kustbevakningen finns i 2 kap. 2 § kustbevakningslagen
(2019:32).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2015:445.

SFS

2019:33

Publicerad
den

26 februari 2019