SFS 2019:36 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

SFS2019-36.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

förorening från fartyg

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder
mot förorening från fartyg2

dels att 11 kap. 1–8 och 17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 11 kap. 1, 4–7 och 17 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 11 kap. 9–16 §§ ska betecknas 11 kap. 1–8 §§,
dels att de nya 11 kap. 1–8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 11 kap. 9, 14 och 15 §§ ska sättas närmast

före 11 kap. 1, 6 och 7 §§.

11 kap.
1 §
3 Beslut om att hålla förhör enligt 23 kap. eller om att använda tvångs-
medel enligt 24–28 kap. rättegångsbalken ombord på ett utländskt fartyg
som befinner sig utanför svenskt inre vatten ska meddelas av åklagaren eller
rätten.

Vid fara i dröjsmål får en tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polis-

man vidta åtgärd enligt första stycket, om åtgärden är sådan att en kust-
bevakningstjänsteman eller en polisman annars får besluta om den enligt
rättegångsbalken eller kustbevakningslagen (2019:32). Åtgärden ska
skyndsamt anmälas till åklagaren, som omedelbart ska pröva frågan om
åtgärder beträffande fartyget.

2 §4 Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-
hav får åtgärder som avses i 1 § vidtas endast om det finns grundad
anledning att anta att ett förbjudet utsläpp har skett från fartyget inom
Sveriges sjöterritorium eller att det på fartyget i svenskt inre vatten har
begåtts ett brott som avses i 10 kap. 3 eller 4 §.

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av

Lagens rubrik 1996:527

11 kap. 1 § 2001:1294

rubriken närmast före 1 § 2001:1294

11 kap. 2 § 2016:540

rubriken närmast före 4 § 2001:1294

11 kap. 2 a § 2016:540

rubriken närmast före 5 § 2001:1294

11 kap. 3 § 2014:722

rubriken närmast före 6 § 2001:1294

11 kap. 4 § 2001:1294

rubriken närmast före 7 § 2001:1294

11 kap. 5 § 2014:722

rubriken närmast före tidigare 9 § 2001:1294

11 kap. 6 § 2001:1294

rubriken närmast före tidigare 14 § 2001:129

11 kap. 7 § 2001:1294

rubriken närmast före tidigare 15 § 2001:1294

11 kap. 8 § 2001:1294

rubriken närmast före 17 § 2001:1294

11 kap. 17 § 2001:1294

3 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 9 § 2001:1294.

4 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 10 § 2001:1294.

SFS

2019:36

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

SFS

2

Om utsläpp har skett från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon,

gäller i fråga om rätt att vidta åtgärder det som föreskrivs i 3 och 4 §§.

3 §5 Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-
hav eller ekonomiska zon får åtgärder som avses i 1 § vidtas med anledning
av ett utsläpp i den ekonomiska zonen endast

1. om det är klarlagt att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget,

och

2. detta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på den

svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar
inom Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon.

Trots bestämmelserna i första stycket får förhör enligt 23 kap., beslag enligt

27 kap. i form av oljeprov eller husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rättegångs-
balken genomföras om det finns grundad anledning att anta att det har skett
ett förbjudet utsläpp från fartyget i den ekonomiska zonen och

1. utsläppet har medfört eller kan medföra betydande förorening av den

marina miljön, och

2. fartygets befälhavare har vägrat att lämna uppgifter om fartygets identitet

och registreringshamn, senaste och nästa anlöpningshamn eller annan relevant
information som har begärts, eller har lämnat uppgifter som uppenbarligen
inte överensstämmer med verkliga förhållanden, och

3. ett ingripande mot fartyget är påkallat av omständigheterna i övrigt.


4 §6 Åtgärder som avses i 1 § får, utöver vad som anges i 2 och 3 §§, vidtas
mot ett utländskt fartyg som befinner sig utanför Sveriges sjöterritorium om
de förutsättningar som anges i 2 eller 3 § föreligger och fartyget har blivit
föremål för omedelbart förföljande. Rätten till omedelbart förföljande
upphör när fartyget kommer in på en annan stats territorialhav.

5 §7 I fråga om ett utländskt fartyg som har ett sådant certifikat som avses
i 4 kap. 1 § eller motsvarande handlingar utfärdade av behöriga utländska
myndigheter och som medför handlingar som avses i 5 kap. 1 § ska dessa
handlingar granskas innan andra utredningsåtgärder vidtas. När handlingarna
har granskats får en åtgärd som avses i 1 § vidtas endast om granskningen av
handlingarna inte är tillräcklig för att bekräfta en misstanke om att det på
fartyget har begåtts ett brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Detta gäller också när
gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.

6 §8 En tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polisman får stoppa ett
fartyg och hålla kvar det under den tid som behövs för att hålla förhör enligt
23 kap. rättegångsbalken eller använda ett tvångsmedel enligt 24–28 kap.
rättegångsbalken.

Om det uppenbart behövs för att åtgärden ska kunna vidtas får fartyget

även föras in till hamn.

5 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 11 § 2001:1294.

6 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 12 § 2001:1294.

7 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 13 § 2001:1294.

8 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 14 § 2001:1294.

2019:36

background image

3


Om ett fartyg hålls kvar av skäl som anges i 3 § andra stycket får fartyget

föras in till hamn endast om det uppenbart behövs för att en husrannsakan
ska kunna genomföras. Fartyget ska därefter omedelbart tillåtas att avgå, om
det inte efter husrannsakan finns förutsättningar enligt 3 § första stycket att
vidta någon ytterligare åtgärd.

Om det inte längre finns fog för en åtgärd ska den omedelbart hävas.


7 §9 Om en åtgärd avseende ett utländskt fartyg har vidtagits med stöd av
detta kapitel ska konsuln eller den närmaste diplomatiske representanten för
den stat där fartyget är registrerat (flaggstaten) genast underrättas om
åtgärden och omständigheterna kring den. En sådan underrättelse ska, när
det är möjligt, även lämnas till sjöfartsmyndigheten i samma stat.

Om åtal väcks för ett brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, och om brottet har
begåtts på ett utländskt fartyg i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon,
ska flaggstaten underrättas om åtalet på det sätt som anges i första stycket.
Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller
miljöbalken.

8 §10 Om en förundersökning har inletts om brott mot en bestämmelse om
förbud mot utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen, och om det skäligen
kan befaras att brottet har begåtts på ett fartyg registrerat i en främmande
stat, ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer pröva
om den staten ska upplysas om överträdelsen och tillställas utredningen i
syfte att lagföringen i stället ska ske där (flaggstatsrapport).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om flaggstatsrapport vid otillåtna utsläpp av skadliga ämnen och
om flaggstatsrapport i fråga om brott mot bestämmelserna i denna lag eller
mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Detta gäller också
när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.


På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)9 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 15 § 2001:1294.

10 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 16 § 2001:1294.

2019:36