SFS 2019:37 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

SFS2019-37.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i polislagen (1984:387)

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 a och 29 §§ polislagen (1984:387)
ska ha följande lydelse.

20 a §2 En polisman får genomsöka ett fordon eller en båt i den utsträck-
ning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är
ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till
omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras
förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

29 §3 Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även en
sådan vaktpost eller någon annan som vid Försvarsmakten tjänstgör för
bevakning eller för att upprätthålla ordning. Bestämmelsen i 10 § första
stycket 2 gäller dessutom den som annars med stöd i lag ska verkställa ett
frihetsberövande. Bestämmelsen i 10 § första stycket 4 gäller den som i
myndighetsutövning har befogenhet att verkställa någon åtgärd som anges
där. Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också andra
stycket samma paragraf. Bestämmelsen i 10 § första stycket 5 gäller även en
tjänsteman vid Tullverket som utövar någon befogenhet som anges där för
trafiknykterhetskontroll.

När den som avses i första stycket med stöd i lag berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § första stycket 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inget

annat framgår av hans eller hennes förordnande. Om en ordningsvakt har
omhändertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska
överlämnas till närmaste polisman.

I fråga om en kustbevakningstjänstemans befogenheter finns särskilda

bestämmelser i kustbevakningslagen (2019:32).

Bestämmelserna i 17 a § gäller också när någon är skyldig att under en

brottsutredning stanna kvar hos någon annan myndighet än Polismyndigheten
eller Säkerhetspolisen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2006:387.

3 Senaste lydelse 2014:588.

SFS

2019:37

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

SFS

2019:37

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)