SFS 2019:38 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

SFS2019-38.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jaktlagen (1987:259)

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 § jaktlagen (1987:259) ska ha
följande lydelse.

47 §2 Påträffas någon på bar gärning då han eller hon begår jaktbrott, får
vilt och sådan egendom som enligt 49 § kan antas bli förverkad eller som
kan antas ha betydelse för utredning om brottet tas i beslag av jakträtts-
havaren eller av någon som företräder honom eller henne. Samma befogen-
het har särskilt förordnade jakttillsynsmän och behöriga tjänstemän vid
Kustbevakningen och Tullverket.

Om egendom har tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras

till Polismyndigheten eller åklagaren. Den polisman eller åklagare som tar
emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som om han
eller hon själv gjort beslaget.

En kustbevakningstjänsteman som tagit egendom i beslag ska anmäla be-

slaget till undersökningsledaren eller åklagaren.

För att undvika att vilt som har tagits i beslag förstörs, får djuret efter

värdering säljas på lämpligt sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:698.

SFS

2019:38

Publicerad
den

26 februari 2019