SFS 2019:39 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

SFS2019-39.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fiskelagen (1993:787)

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 § fiskelagen (1993:787) ska ha
följande lydelse.

47 §2 Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon begår brott
enligt denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra
föremål som

1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller
2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.
Befogenheter enligt första stycket har
1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och
2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vatten-

myndigheten eller länsstyrelsen som har uppgifter där det ingår att övervaka
efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som inne-

har fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt

anmälas till Polismyndigheten eller åklagaren. Den polisman eller åklagare
som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som
om han eller hon själv gjort beslaget.

En kustbevakningstjänsteman som tagit egendom i beslag ska anmäla

beslaget till undersökningsledaren eller åklagaren.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller

henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan
att anmäla det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad

ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fångats,
om den är levnadsduglig och det kan göras utan särskilda kostnader eller
besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:700.

SFS

2019:39

Publicerad
den

26 februari 2019