SFS 2019:40 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

SFS2019-40.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i körkortslagen (1998:488)

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
2 En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i sin
tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman

som i sin tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i
samband med ett ingripande vid misstanke om rattfylleri.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:729.

SFS

2019:40

Publicerad
den

26 februari 2019