SFS 2019:41 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

SFS2019-41.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid

frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning
vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.

8 §2 Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom våld
som utövas med stöd av 10 §, 10 a § eller 29 § första stycket första eller
fjärde meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken, 4 kap.
2 och 16 §§ tullagen (2016:253) eller 2 kap. 4 eller 6 § eller 6 kap. 2 §
kustbevakningslagen (2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande
inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot
hans eller hennes person eller egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2018:24.

SFS

2019:41

Publicerad
den

26 februari 2019