SFS 2019:42 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SFS2019-42.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling ska ha följande lydelse.

19 § Tullverket får fatta beslut om att inleda förundersökning enligt
23 kap. rättegångsbalken angående brott enligt denna lag eller andra brott
som avses i 1 § andra stycket. De befogenheter och skyldigheter som under-
sökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller i sådant fall Tullverket.
Tullverket ska förordna särskilda befattningshavare i verket att fullgöra
verkets uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förunder-

sökningen övertas av åklagaren så snart någon skäligen kan misstänkas för
brottet. �&klagaren ska även annars överta ledningen när detta är påkallat av
särskilda skäl.

När en förundersökning leds av en åklagare får åklagaren anlita biträde av

Tullverket eller Kustbevakningen. �&klagaren får också uppdra åt tjänstemän
vid Tullverket eller Kustbevakningen att vidta en viss åtgärd som hör till
förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffen-
het. Om förundersökningen leds av Tullverket får verket anlita biträde av
Kustbevakningen eller en kustbevakningstjänsteman.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

SFS

2019:42

Publicerad
den

26 februari 2019