SFS 2019:43 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

SFS2019-43.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1, 17 och 19 §§ fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.
1 §
2 Transportstyrelsen utövar, om något annat inte anges, tillsyn enligt
denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen när
det gäller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säkerhets-

organisation,

2. säkring av last som ännu inte har förts ombord,
3. rederiers säkerhetsorganisation,
4. arbetsmiljön ombord, och
5. arbets- och levnadsförhållandena ombord.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om i vilken utsträckning tillsyn enligt 8 § får utövas även av
Kustbevakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön samt arbets- och levnadsförhållandena

ombord avser tillsynen även sjömanslagen (1973:282), arbetsmiljölagen
(1977:1160), mönstringslagen (1983:929), lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart samt före-
skrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. Vid tillsyn av lagen om
arbetstid vid inlandssjöfart avses med fartyg i denna lag även flytande
utrustning.

Tillsynen ska också avse de delar av Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissio-
nens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG som
omfattas av tillsynsansvar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
arbetsmiljölagen (1977:1160).

Tillsyn enligt tredje och fjärde styckena utövas såvitt avser arbetsmiljön i

samverkan med Arbetsmiljöverket.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (2006:804).

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2016:963.

SFS

2019:43

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

SFS

2019:43

2

17 §3 Den som verkställer en tillsynsförrättning enligt denna lag, enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt förordning
(EG) nr 336/2006, eller som biträder vid en sådan förrättning, har rätt att få
tillträde till fartyget, eller till lastbärare som har skiljts av för sjötransport
men inte lastats ombord på fartyget, och att göra de kontroller och under-
sökningar och ta de prov där som han eller hon behöver, samt att ta del av
de handlingar om fartyget som finns ombord. För uttagna prov lämnas inte
någon ersättning.

Om last i en lastbärare inte har säkrats tillräckligt eller har säkrats på ett

sådant sätt att lastbäraren ombord på ett fartyg kan orsaka allvarlig skada på
person eller egendom, får förrättningsmannen hindra att lastbäraren förs
ombord på fartyget.

Vid förrättningarna ska det om möjligt undvikas att fartyget fördröjs eller

att någon annan olägenhet uppkommer.

19 § När Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad som sägs i 1 § andra
stycket eller biträder enligt 18 §, har tjänstemän vid Kustbevakningen,
utöver vad som anges i 17 §, de medel för att genomföra tjänsteåtgärder som
följer av 6 kap. kustbevakningslagen (2019:32).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:59.