SFS 2019:44 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2019-44.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716)
ska ha följande lydelse.

9 kap.
9 §2
En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en
polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon
har rätt att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter
kallelse av Migrationsverket eller Polismyndigheten komma till verket eller
myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlän-
ningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom Polismyndighetens
försorg. Om det på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av
någon annan anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen,
får han eller hon hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen ska medverka i Polismyndighetens kontrollverksamhet

enligt första stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken.
Kustbevakningen får även i annat fall biträda Polismyndigheten vid kontroll
enligt första stycket. Om kontrollen utövas av Kustbevakningen ska pass
eller andra handlingar överlämnas till tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns

grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i
landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:655.

SFS

2019:44

Publicerad
den

26 februari 2019