SFS 2019:45 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

SFS2019-45.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt

gods

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport
av farligt gods ska ha följande lydelse.

15 §2 Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig
risk för skada, får

– en polisman hindra fortsatt transport på väg, och
– en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket

andra meningen hindra fortsatt transport från hamnar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:689.

SFS

2019:45

Publicerad
den

26 februari 2019