SFS 2019:46 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS2019-46.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot

rattfylleribrott

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (2008:322) om Tull-
verkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
ska ha följande lydelse.

13 § I samband med åtgärder som anges i denna lag får en kustbevaknings-
tjänsteman använda de medel för att genomföra en tjänsteåtgärd som anges
i kustbevakningslagen (2019:32).

Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket att i sam-

band med vissa åtgärder som anges i denna lag använda våld samt göra
kroppsvisitation av säkerhetsskäl, finns i 29 § första och andra styckena
polislagen (1984:387).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

SFS

2019:46

Publicerad
den

26 februari 2019