SFS 2019:47 Lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

SFS2019-47.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk

information

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 och 15 §§ och att rubriken närmast
före 15 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information ska ha
följande lydelse.

14 § Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott mot
3 §, får en kustbevakningstjänsteman ta sådan egendom i beslag som enligt
13 § kan antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning
om brottet. Om någon egendom har tagits i beslag, ska anmälan om detta
skyndsamt göras till undersökningsledaren eller åklagaren. Den som har
tagit emot en sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon
själv hade gjort beslaget.

Ingripanden mot brott
15 § I kustbevakningslagen (2019:32) finns bestämmelser om Kust-
bevakningens och en kustbevakningstjänstemans uppgifter och rätt att själv-
ständigt ingripa mot brott enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

SFS

2019:47

Publicerad
den

26 februari 2019