SFS 2019:49 Förordning om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

SFS2019-49.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till

vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull

sysselsättning till personer med psykisk

funktionsnedsättning

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:955) om statsbidrag
till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning
till personer med psykisk funktionsnedsättning

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 20 § ska betecknas 21 §,
dels att 9 § ska ha följande lydelse,
dels rubriken närmast före 20 § ska sättas närmast före 21 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 §, och närmast före 20 § en ny

rubrik av följande lydelse.

9 § Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar
de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges tillfälle att
inom en viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en upp-
maning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befint-
ligt skick.

Bemyndigande
20 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:49

Publicerad
den

27 februari 2019