SFS 2019:50 Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

SFS2019-50.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till

vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1062) om statsbidrag
till vissa organisationer inom det sociala området m.m.1

dels att nuvarande 19 och 20 §§ ska betecknas 20 och 21 §§,
dels att 7, 10 och den nya 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 19 och 20 §§ ska sättas närmast före 20

respektive 21 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 19 §, och närmast före 19 § en ny

rubrik av följande lydelse.

7 §2 Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen
senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

10 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av
8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid.
Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna
prövas i befintligt skick.

Bemyndigande
19 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

21 §3 För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget
ska Socialstyrelsen utse ett råd med representanter för sådana organisationer
som avses i 1 §.

Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att organisationer som

fått statsbidrag enligt denna förordning i samverkan ska följa upp de
aktiviteter som bidragen har beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse
aktiviteternas effekter i förhållande till de mål som bidragen beviljats för och
det syfte som anges i 2 §.

I fråga om fördelningen av medel enligt andra stycket tillämpas be-

stämmelserna i 7, 9�11, 13 och 16�20 §§.

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:461.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra�fjärde styckena tas bort.

3 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2019:50

Publicerad
den

27 februari 2019

background image

2

SFS

2019:50

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)