SFS 2019:51 Förordning om ändring i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

SFS2019-51.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till

organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper

någon närstående

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1151) om statsbidrag
till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

dels att nuvarande 18 § ska betecknas 19 §,
dels att 6 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 18 § ska sättas närmast före 19 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 18 §, och närmast före 18 § en ny

rubrik av följande lydelse.

6 §1 Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen
senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

9 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av
7 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid.
Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Social-
styrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Bemyndigande
18 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Ändringen innebär bl.a. att andra–fjärde styckena tas bort.

SFS

2019:51

Publicerad
den

27 februari 2019