SFS 2019:53 Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

SFS2019-53.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till

kvinno- och tjejjourer

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:454) om statsbidrag
till kvinno- och tjejjourer1

dels att nuvarande 20 § ska betecknas 21 §,
dels att 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 20 § ska sättas närmast före 21 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 §, och närmast före 20 § en ny

rubrik av följande lydelse.

7 §2 Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen
senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

10 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av
8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid.
Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Social-
styrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Bemyndigande
20 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 20 § 2018:1515.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2019:53

Publicerad
den

27 februari 2019