SFS 2019:55 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2019-55.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 c, 23 d och 23 f §§ lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande
lydelse.

23 c §2 Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga delar i en-
skild verksamhet. Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som till-
hör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska bevaras och därefter
gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna
ska dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats
enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållan-
den som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallrings-

skyldigheten inträdde.

Den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verk-

samhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att hand-
lingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Detta
gäller dock inte sådana handlingar som avses i 23 d §.

23 d §3 Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn
som placerats eller tagits emot i bostad med särskild service för barn som
behöver bo utanför föräldrahemmet ska överlämnas för bevarande till den
nämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 23 c §
första stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 23 c § första stycket inträder ska hand-

lingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett represen-
tativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representa-
tivt urval av personer överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat
om insatsen.

23 f §4 Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i
enskild verksamhet ska tas om hand

1. om verksamheten upphör,

1 Bet. 2018/19:SoU16, rskr. 2018/19:125.

2 Senaste lydelse 2018:1155.

3 Senaste lydelse 2018:1155.

4 Senaste lydelse 2018:1155.

SFS

2019:55

Publicerad
den

27 februari 2019

background image

2

SFS

2019:55

2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som med-
delats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan
av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndig-

heten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter ska bevaras i
minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får handlingar
som avses i 23 d § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt
som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt
fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för
akten före omhändertagandet.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)