SFS 2019:57 Förordning om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

SFS2019-57.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion

för Domarnämnden

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1793) med instruktion
för Domarnämnden ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § För att värdera en sökandes skicklighet får nämnden låta en sak-
kunnig närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:57

Publicerad
den

27 februari 2019