SFS 2019:58 Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

SFS2019-58.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av

rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010

om administrativt samarbete och kampen mot

mervärdesskattebedrägeri

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1553) om tillämpning
av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om admini-
strativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

dels att rubriken samt 1, 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal

om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på

mervärdesskatteområdet
1 §
Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets för-
ordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt sam-
arbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

Skatteverket är också behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet

mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt
samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdes-
skatteområdet, i de delar som avser administrativt samarbete och bedrägeri-
bekämpning. Av artikel 40.5 i avtalet och lagen (2011:1537) om bistånd
med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att
Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid tillämpningen av de
delar i avtalet som avser bistånd vid indrivning.

1 a § Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.1
i rådets förordning (EU) nr 904/2010.

Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 a i

avtalet mellan Europeiska unionen och Norge. Av artikel 40.5 i avtalet och
förordningen (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter
inom Europeiska unionen framgår att Kronofogdemyndigheten är sådant
centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 b i avtalet.

2 § Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i artikel 17 i
förordning (EU) nr 904/2010. Verket ska också till Europeiska kommis-
sionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 49 i den för-
ordningen.

Skatteverket ska lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 20 i

avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.

SFS

2019:58

Publicerad
den

27 februari 2019

background image

SFS

2019:58

2

3 § Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket
förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina
uppgifter enligt förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska
unionen och Norge.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av informa-

tion och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet enligt
förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska unionen och
Norge bedrivs på ett effektivt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)