SFS 2019:60 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

SFS2019-60.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s

geoblockeringsförordning

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotive-
rad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders
nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och
om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394
samt direktiv 2009/22/EG, här benämnd EU:s geoblockeringsförordning,
och lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geo-
blockeringsförordning.

Ansvariga myndigheter
2 §
Konsumentverket prövar frågor om sanktionsavgift enligt 6 § lagen
(2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockerings-
förordning när det gäller överträdelser som drabbar kunder som är
konsumenter.

3 § Konsumentverket ska ge praktiskt stöd till konsumenter i händelse av
en tvist mellan en konsument och en näringsidkare enligt artikel 8 i EU:s
geoblockeringsförordning.

4 § Kommerskollegium ska informera näringsidkare om bestämmelserna
i EU:s geoblockeringsförordning.

Uppgiftsskyldighet
5 §
Kommerskollegium ska till Konsumentverket lämna de uppgifter
som behövs för att Konsumentverket ska kunna utföra sina uppgifter enligt
lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockerings-
förordning och denna förordning.

Konsumentverket ska till Kommerskollegium lämna de uppgifter som

behövs för att Kommerskollegium ska kunna utföra sina uppgifter enligt
lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförord-
ning och denna förordning.

SFS

2019:60

Publicerad
den

27 februari 2019

background image

SFS

2019:60

2

Sanktionsavgift
6 §
Sanktionsavgift enligt 3 § lagen (2019:59) med kompletterande
bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning ska betalas till Kammar-
kollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)